Browsing Category

تاریخ و فرهنگ

تاریخ و فرهنگ

مغول

مغولاین فایل در 20 صفحه قرار دارد که 4 صفحه ان را در اختیار شما قرار دادیم فهرست ۱مغول و ایلخانان ۲تموچین فرمانروای…

مشروطه‌

مشروطه‌این فایل در 28 صفحه قرار دارد که 5 صفحه ان را در توضیحات قرار دادیم هاوارد زین، مورخ و نظریه پرداز پرآوازة…