توضیحات کامل :

در این پروژه یک سری نمونه سوال تشریحی امتحان پايان ترم درس “طراحی سازه های آبگیر” دکتر سامانی در قالب فایل word در ۵ صفحه طبق موارد زیر بیان شده است:

۱- حد اقل قطر ذرات رسوب معلق

۲- طول تاج سرريز يك سد انحرافي

۳- روش تعيين نيروي بالابرنده زير بدنه سد

۴- ارتفاع يك بند انحرافي

۵- ديوار آببند پائين دست سد انحرافي

۶- حد اقل و حد اكثر فشار در خروجي تونل ها

۷- دبي ثابتي كانال آبياري

۸- منحني ها

۹- ترازهاي ورودي هاي تونل تخليه تحتاني

۱۰- ورودي تونل لبه تيز افت انرژي

۱۱- مقدار بازشدگي دريچه

۱۲- ارتفاع مكشي پمپي

۱۳- حوضچه ترسيب

۱۴- درصد ذرات ته نشين شده

۱۵- سرعت نهائي ذره ماسه

۱۶- مجراي‌ تخليه تحتاني

۱۷- كامبل و گايتن

Image result for ‫طراحی سازه های آبگیر‬‎

Image result for ‫طراحی سازه های آبگیر‬‎