توضیحات کامل :

دراین پروژه نمونه سوالات امتحانی تشریحی پایان ترم درس “هيدرولوژی مهندسی” دانشکده مهندسی- مهندسی عمران طبق شرح زیر بیان شده است:

۱-  هيدروگراف جريان سطحی مستقيم حاصل از دو بارندگی 

۲-  محاسبات تحليل فرکانس برای يک ايستگاه هيدرولوژی 

۳-  ارتفاع و مدت يک طوفان با دوره بازگشت ۵۰ سال

۴-  سيلاب با دوره بازگشت ۴۰ سال 

۵-  افت ارتفاع سطح آب 

۶-  دبی  چاه ها 

۷-  منحنی شدت مدت بارندگی ماکزيمم 

۸-  هيدروگراف رونديابی شده 

۹-  حجم مخزن سد 

Related image

Related image