توضیحات کامل :

پروژه طراحی ، تحلیل و آنالیز بالابر دو ستونه اتومبیل – شامل ۱۳۴ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش – به همراه فایل های طراحی و آنالیز کتیا

 

قسمتی از متن:

پين متصل كننده بازو به ناوداني

تحليل

اين پين دقيقاً در انتهاي بازوها قرار دارد وظيفه اش نگهداشتن بازو، ايجاد حركت چرخشي در

بازوها و انتقال نيرو و گشتاور از بازوها به ناوداني نگه دارندة، مي باشد. اين پينها بوسيلة غلافي كه

در اطرافشان قرار دارد و به قوطيها متصلند، محافظت مي شوند. وظيفة اين غلاف پخش نيرو در

امتداد طولي و شعاعي پين است. مزيت اين امر جلوگيري از ايجاد نيروهاي متمركز در راستاي

طولي پين است. نمونه اي از اين غلاف را در شكل ۹  [۴] مشاهده مي كنيد.

در اين پروژه نيز مبناي تحليلها بر الهام از اين موضوع قرار گرفته است. منظور از تحليل در پين

بدست آوردن حداقل قطر است. با استفاده از تحليلهاي برش، لهيدگي و كندگي روابطي بر حسب

D استخراج مي شود كه بيشترين قطر جواب مورد نظر خواهد بود. تركيب بندي قوطيها و غلاف

وپين در شكل ۱۰ نشان داده شده است.

شكل شماتيكي از دياگرام نيروهاي وارد بر پين در شكل ۱۱ زير نشان داده شده است.

در اين شكل F نيروي وارده از طرف ناوداني،F1 برآيند نيروهاي گستردة وارده از طرف غلاف و۲L ارتفاع دو قوطي يا ارتفاع ناوداني مي باشد.

محاسبات

گشتاور ايجاد شده در انتهاي بازوي بزرگ برابر است با:

با توجه به شكل ۱۱نیروهای F1 وF از روابط ذيل بدست مي آيند (در اينجا فاصله بين قوطي وناوداني ناچيز فرض شده است)

برش پين

با توجه به شكل مقطع برش بين نيروهايF , F1 قرار دارد. بنابراين مقدار تنش برشي برابر است با:

كه در اين رابطه Sy)p تنش تسليم پين مي باشد. نوع فولادي كه براي پين در نظر گرفته شده فولاد۱٫۰۴۰۱یا

C15 با استحكام تسليم ۳۵۵MPa مي باشد  [۲]

فهرست مطالب

-۱ مقدمه.

-۲ تئوري پروژه.

-۳ طراحي اجزاي بالابر .

-۱-۳ بازوهاي كشويي.

-۱-۱-۳ چگونگي توزيع نيروي وزن اتومبيل بر روي بازوها و تعين طول آنها.

-۲-۱-۳ طراحي بازوي بزرگتر.

تحليل.

محاسبات.

-۳-۱-۳ طراحي كشوئي بازوي بزرگتر .

-۴-۱-۳ طراحي بازوي كوچكتر

تحليل

محاسبات

-۵-۱-۳ طراحي كشوئي بازوي كوچكتر

-۲-۳ پين متصل كننده بازو به ناوداني

تحليل

محاسبات

-۳-۳ ناوداني ته بازوها

تحليل

محاسبات

-۴-۳ طراحي پيچ انتقال قدرت

طراحي بالابر دو ستونه اتومبيل ۲

تحليل

محاسبات

-۵-۳ طراحي مهره

-۱-۵-۳ طراحي ناوراني قائم

تحليل

محاسبات

-۲-۵-۳ طراحي پلاستيكهاي متصل به ناوداني قائم

تحليل

محاسبات

-۳-۵-۳ تحليل مهره

تحليل

محاسبات

-۴-۵-۳ تحليل تنش ها وتغيير مكان هاي ايجاد شده بر روي ناوداني به كمك نرم افزارCATIA

-۶-۳ طراحي تسمه

تحليل

محاسبات

-۷-۳ طراحي ستون

 تحليل

محاسبات

-۸-۳ ياتاقانهاي دو سر پيچ قدرت

تحليل

محاسبات

-۹-۳ طراحي زنجير

تحليل

محاسبات

-۱۰-۳ طراحي صفحه ستونها

تحليل

محاسبات

-۱۱-۳ طراحي پيچهاي پاي ستونها

تحليل

محاسبات

-۴ نقشه هاي مهندسي قطعات بكار برده شده در بالابر .

آنالیز میله

آنالیز مهره

آنالیز ناوداتی افقی

آنالیز ناودانی عمودی

آنالیز پلاستیک های متصل به ناودانی قائم

 -۵ مراجع

-۱-۵ مراجع فارسي

-۲-۵ مراجع لاتين