خانه / برنامه ریزی شهری / پروژه بررسي نقش شهر مشهد در ساختار مجموعه شهري مشهد در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و خدمات

پروژه بررسي نقش شهر مشهد در ساختار مجموعه شهري مشهد در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و خدمات

پروژه بررسي نقش شهر مشهد در ساختار مجموعه شهري مشهد در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و خدمات

پروژه-بررسي-نقش-شهر-مشهد-در-ساختار-مجموعه-شهري-مشهد-در-ابعاد-مختلف-اقتصادي-اجتماعي-فرهنگي-و-خدمات

قسمتی از متن:
مجموعه شهري (CONURBATION) به گستره وسيعي اطلاق مي شود كه از گسترش و پيوند شهرها و شهرك هاي متعدد بوجود مي آيد . به گونه اي كه در عين پيوند كالبدي معمولا موجوديت جداگانه خود را حفظ مي كنند.
به عبارت ديگر مجموعه شهري يك محدوده فضايي است متشكل از يك يا چند شهر اصلي و كانونهاي جمعيتي، توليدي و خدماتي پيرامون آنها كه داراي روابط اقتصادي , اجتماعي و كالبدي – فضايي بصورت متقابل , مستقيم , مستمر و فزاينده با يكديگر بوده و بازار واحدي از سكونت , اشتغال , خدمات و ظرافت را تشكيل مي دهند…
فهرست مطالب:
۱- مباني نظري مفهوم مجموعه شهري
۱-۱- تعريف مجموعه شهري  
۲-۱- تعيين شاخصهاي تبيين مجموعه شهري در جهان 
۳-۱- روشهاي عمده تعيين شاخصهاي مجموعه شهري  
۲_ تعريف و شاخصهاي تبيين مجموعه شهري در ايران  
۳ _ مختصري بر معرفي و تبيين عملكردي مجموعه شهري مشهد  
۲-۱- نقش و جايگاه شهر مشهد در مجموعه شهري مشهد با تاكيد بر مولفه هاي اقتصادي 
۲-۱-۱- اشتغال و گروههاي عمده فعاليت   
۲-۱-۱-۱- كشاورزي   
۲-۱-۱-۲-صنعت و معدن  
۲-۱-۱-۳- خدمات   
۲-۱-۲- برآوردهاي ارزش افزوده در بخش هاي اقتصادي مجموعه شهري مشهد و جايگاه شهر مشهد در اين برآوردها  
۲-۱-۲-۱- كشاورزي   
۲-۱-۲-۲- صنعت   
۲-۲-۳- خدمات  
۲-۱-۳- تحليل وضعيت كشاورزي در اقتصاد مجموعه شهري مشهد و نقش جايگاه شهر مشهد در اين ارزيابي  
۲-۱-۳-۱- تحليل جايگاه نقش كلانشهر مشهد در عملكرد بخش كشاورزي در واحد سطح مجموعه شهري مشهد  
۲ـ۱ ـ ۳ـ ۲ـ بررسی جایگاه کلان شهر مقدس مشهد در ساختار و عملکرد اقتصادی صنایع در مجموعه شهری  
۲ ـ۱ ـ۳ ـ۲ ـ۱ ـ روندهای موجود 
۲ ـ۱ ـ۳ ـ۲ ـ۲ ـ گرایش توسعه صنعتی بر حسب نوع صنایع 
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ نحوه پراکنش و توزیع صنایع در مجموعه شهری مشهد 
۲ ـ تحلیل جایگاه ، کلانشهر مشهد در مجموعه شهری مشهد از نقطه نظر کارکردهای خدماتی 
۲ -۱- عمده فروشی ، خرده فروشی و تعمیرات با تاکید خاص بر کلانشهر مشهد  
۲ ـ ۲ ـ هتل و رستوران داری  
۲ـ ۳ـ حمل و نقل ارتباطات  
۳ـ جایگاه و نقش کلانشهر مقدس مشهد در مجموعه شهری مشهد با تاکید بر مولفه های فرهنگی  
۳-۱- نظری بر نقش اساطیری و تاریخی توس به عنوان شهر اسطوره ای موثر در شکل گیری و توسعه هسته اولیه کلانشهر مقدس مشهد  
 3 ـ ۲ ـ تحلیل نقش و جایگاه کلانشهر مقدس مشهد از دیدگاه چگونگی پراکنش آثار تاریخی و فرهنگی مجموعه شهری مشهد 
۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ سیمای عمومی میراث فرهنگی ـ تاریخی مجموعه شهری مشهد با تاکید خاص بر حرم مطهر  
۴ ـ نقش و جایگاه کلانشهر شهر مقدس مشهد در مجموعه شهری مشهد با تاکید خاص بر مولفه های اجتماعی و جمعیتی  
۱-۱-۲ مطالعه برنامه ریزی طرحهای بالادست در حوزه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در مقیاس منطقه شهری مورد مطالعه  
۱-۱-۲-۱ طرح مجموعه شهری مشهد  
۱-۱-۲-۲ طرح جامع شهر مشهد  
۱-۱-۲-۳- طرح تفضیلی محدوده مورد مطالعه و بافتهای پیرامون و بلافصل  
مطالعه تاريخ روند توسعه شهري با تاكيد بر تاريخچه شهرنشيني در مجموعه مورد مطالعه و ارتباط آن با مركز تاريخي – فرهنگي مشهد (حرم مطهر) 
۱- خراسان رضوي در دوران پيش از اسلام 
۲- خراسان رضوي پس از اسلام 
۳- پيدايش شهر مشهد 
۴- شهر مشهد از تكوين تا پايان دوره تيموريه   
۵- شهر مشهد از دوره تيموريان تا پايان دوره صفويه 
۶- شهر مشهد از عصر قاجار تا سال ۱۳۲۵ هـ . ش
۷- شهر مشهد از سال ۱۳۲۵ هـ . ش تا سال ۱۳۳۵ هـ . ش  
۹-شهر مشهد ا ز سال ۱۳۴۵ تا به امروز  
تحلیلی تاریخی بر روند توسعه شهری کوی سجادیه و بافتهای پیرامون  
جدایی گزینی اکولوژیک ساکنین کوی سجادیه با تاکید بر مولفه های اقتصادی و اجتماعی  
مرحله تکوین و نفوذ اکولوژیکی    (اواخر دهه ۱۳۳۰)
دوره تثبیت کالبدی کوی سجادیه    (1375-1355)
دوره تراکم و توده شدن بافت (۱۳۸۵-۱۳۷۰ ) 
۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ راهبردها و سیاست های طرحهای فرادست در خصوص برنامه های کالبدی ـ کارکردی منطقه شهری  
۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۱ـ راهبردها و سیاست های طرح مجموعه شهری مشهد
۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۲ ـ راهبردها و سیاست های طرح جامع مشهد
۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۱ ـ توسعه پیوسته ، حومه نشینی بی رویه  
بررسی توسعه پیوسته در شرق
وضع موجود
گرایش های موجود توسعه
 3- راه حل ها
۴- راه حل مختلف
۵- ارزیابی
بررسی توسعه پیوسته در جنوب
وضع موجود
۲- گرایش های موجود توسعه
۳-اهداف توسعه ( طرح توسعه و عمران )  
۴- راه حل
۵ ـ ارزیابی
بررسی توسعه پیوسته در شمال
۱ ـ وضع موجود 
۲ ـ گرایش های موجود توسعه 
۳ ـ اهداف توسعه (طرح توسعه و عمران) 
۴ ـ راه حل 
۵ ـ ارزیابی  
جمع بندی  
۱ ـ ۲ ـ ۵ ـ ۳ ـ راهبردها و سیاست های طرح نوسازی و بازسازی بافت پیرامون حرم امام رضا (ع)  بررسی نمونه های تطبیقی در ایران و جهان
درخصوص شیوه های مداخله در بافتهای فرسوده شهری
۱ـ گذاری بر سیاست ها و برنامه های اولین مداخلات در بافتهای شهری ایران.
۱ ـ ۱ ـ سیاستها و برنامه های اجرایی بهسازی و نوسازی قبل از انقلاب اسلامی 
۱ ـ ۱ ـ الف آغاز جریان مداخلات در بافتهای شهری (۱۳۲۰-۱۳۰۰)
۱ ـ ۱ ـ ب عصر رکود مداخلات در بافتهای شهری ایران (۱۳۴۵ ـ ۱۳۲۰) 
۱ ـ ۱ ـ ج عصر آغاز مجدد بهسازی و نوسازی شهری در ایران 
۱-۲-   سیاست ها و برنامه های بهسازی و نوسازی شهري در دوره پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷٫
۱ ـ۲ ـ۱- مداخله در بافتهای فرسوده شهری در برنامه اول توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (۷۲ ـ ۱۳۶۸). 
۱-۲ ـ ۲ ـ مداخله در بافت های فرسوده شهری در برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی (۱۳۷۷ ـ ۱۳۷۳)
 1-2 ـ ۳ـ مداخله در بافت های فرسوده شهری در برنامه سوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (۸۳ ـ ۱۳۷۹)  
۱-۲- ۴ ـ مداخله در بافت های فرسوده شهری در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (۸۸ ـ ۱۳۸۴) 
۱ـ طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)  
۲ـ بهسازی و نوسازی بافتهای قدیمی درکرمانشاه 
نوسازی و بهسازی بافتهای قدیمی درمحله فیض آباد كرمانشاه
۳ ـ طرح حفظ و احیاء و بازسازی بافت تاریخی سمنان 
۴ـ طرح بازسازی محله آستانه شیراز 
۵ـ طرح باززنده سازی مجموعه تاریخی صاحب الامر تبریز 
۶- طراحی بافت و مجموعه چهارهکتار بافت مسئله دار بیرجند 
۷- نوسازی و احیاء نواحی فرسوده شهری در شهرکرد 
۸- طرح نوسازی بافت کهن قزوین 
۲- اشاره های اجمالی به تجارب مداخله در مراکز شهری جهان
۴-۱- تجربه مداخله در بافت فرسوده شهری در یوگسلاوی  
نتيجه گيري  
۱-۱-۷-۱-دریافت نظرات ساکنین فعلی در خصوص نحوه مشارکت در امر توسعه کارکردی وضع موجود  
۱-۱-۷ -۱-۱- ضعف بنیادهای اقتصادی  
۱-۱-۷-۱-۲- پایین بودن سطح سواد ، عدم آگاهی از مفهوم و ابعاد مشارکت و عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در امر مشارکت  
۱-۱-۷-۲-نظریات ساکنین فعلی کوی سجادیه در خصوص پیش بینی آینده کارکردی وضع موجود 
جمع بندی و نتیجه گیری
در مقیاس مجموعه شهری  
۲- در مقیاس کلانشهری و منطقه شهری  
همراه با نمودار، جداول، نقشه
دانلود فایل

درباره‌ی manager

حتما ببینید

خلاصه مباحث شهرسازی

خلاصه مباحث شهرسازی تعریف شهر:طي دهه هاي اخير از سوي انديشمندان علوم جغرافيا ، جامعه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *