پاورپوینت پروژه درس روستا ۱

0


پاورپوینت پروژه درس روستا ۱

دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری

توضیحات:
پاورپوینت پروژه درس روستا ۱، در ۱۲۵ اسلاید، شامل تصاویر و توضیحات کامل.
بخشی از متن فایل:
قبل از معرفی شهرستان فیروزکوه لازم به ذکر است که در فاصله ی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷ محدوده ی تقسیمات استان تهران دستخوش تغییراتی گردید.جدایی قزوین تحت عنوان استان قزوین از محدوده ی تقسیمات سیاسیف اداری و حوزه ی نفوذ استان تهران و نیز پیامد آن و انتقال بخش قابل توجهی از جمعیت استان تهران به استان قزوین که از مهمترین این تغییرات می باشد، موجب ایجاد دگرگونی هایی در ساخت جمعیتی و اجتماعی کل استان در زمینه ی تخصیص منابع و اعتبارات و نیز تغییر در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در سطح استان گردید.همچنین ایجاد شهرستان فیروزکوه در محدوده ی قبلی شهرستان دماوند ، شهرستان رباط کریم در محدوده ی قبلی ، شهرستان شهریار و شهرستان پاکدشت در محدوده ی  سابق شهرستان های ورامین و ری در سال ۱۳۷۶ و همچنین ایجاد شهرستان نظر آباد در محدوده ی قبلی شهرستان ساوجبلاغ  در سال ۱۳۸۱ از دیگر تغییرات عمده ای است که طی این سالها در استان تهران رخ داده و موجب تغییر در تعداد و خصوصیات جمعیتی کل استان و محدوده های یاد شده گردیده است.
بنا بر موارد ذکر شده آنچه در زمینه ی معرفی اجمالی شهرستان فیروزکوه عرضه می گردد با توجه به تغییرات ذکر شده بوده و کلیه ی خصوصیات شهرستان دماوند از آن جدا گردیده است.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: شناخت و ارزیابی وضع موجود
۱ – ۱ – معرفی اجمالی شهرستان ساوجبلاغ
۱ – ۱ – ۱ – موقعیت شهرستان ساوجبلاغ در استان تهران
۲ – ۱ – ۱ – بررسی جغرافیایی، اقلیمی و منابع طبیعی محدوده شهرستان
۱ – ۲ – ۱ – ۱ – ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی شهرستان ساوجبلاغ
۲ – ۲ – ۱ – ۱ – زمین شناسی منطقه
۳ -۲ – ۱ – ۱ – بلایا و حوادث طبیعی منطقه
۳ – ۱ – ۱ – وضعیت جمعیت شهرستان ساوجبلاغ
۱ – ۳ – ۱ – ۱ – تراکم جمعیت شهرستان ساوجبلاغ
۲ – ۳ – ۱ -۱ – پراکندگی جمعیت در سطح شهرستان ساوجبلاغ
۳ – ۳ – ۱ – ۱ – نسبت جنسی جمعیت شهرستان ساوجبلاغ
۴ -۳ – ۱ – ۱ – بعد خانوار در شهرستان ساوجبلاغ
۵ – ۳ – ۱ – ۱ – وضعیت اشتغال در شهرستان ساوجبلاغ
۶ – ۳ – ۱ – ۱ – میزان اشتغال و بیکاری در سطح شهرستان ساوجبلاغ
۷ – ۳ – ۱ – ۱ – بار تکفل خالص اقتصادی در شهرستان ساوجبلاغ
۴ – ۱ – ۱ – وضعیت کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ
۵ – ۱ – ۱ – وضعیت راه های ارتباطی شهرستان ساوجبلاغ
۲ – ۱ – شناسایی منطقه حوزه برغان
۱ – ۲ – ۱ – تعیین حوزه نفوذ روستان برغان و نقاط نافذ
۲ – ۲ – ۱ – تعیین حوزه نفوذ روستای برغان
۳ – ۲ – ۱ – موقعیت جغرافیایی و راهنمای ارتباطی روستا
۴ – ۲ – ۱ – مشخصات اقلیمی منطقه
۱ – ۴ – ۲ – ۱ – پیشنهادات طراحی اقلیمی
۳ – ۱ – شناسایی روستای برغان
۱ – ۳ – ۱ – معرفی روستان برغان
۲ – ۳ – ۱ – تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا
۳ – ۳ – ۱ – بررسی منابع تامین آب آشامیدنی و کشاورزی روستا
۴ – ۳ – ۱ – بررسی ویژگی های جمعیتی روستای برغان
۱ – ۴ – ۳ – ۱ – جمعیت روستا
۲ – ۴ – ۳ – ۱ – خانوار روستای برغان
۳ – ۴ – ۳ – ۱ – نسبت جنسی جمعیت روستا
۴ – ۴ – ۳ – ۱ – میزان سواد در سطح روستای برغان
۵ – ۴ – ۳ – ۱ – وقایع چهارگانه
۵ – ۳ – ۱ – وضعیت اشتغال
۱ – ۵ – ۳ – ۱ – کشاورزی و باغداری
۲ – ۵ – ۳ – ۱ – دامداری
۶ – ۳ – ۱ – مروری بر تاریخچه روستا و بررسی علل و عوامل موثر بر شکل گیری
۷ – ۳ – ۱ – شناخت کاربری های موجود روستا
۱ – ۷ – ۳ – ۱ – مسکونی
۲ – ۷ – ۳ – ۱ – آموزشی
۳ – ۷ – ۳ – ۱ – مذهبی و فرهنگی
۴ – ۷ – ۳ – ۱ – ورزشی و تفریحی
۵ – ۷ – ۳ – ۱ – تجاری
۶ – ۷ – ۳ – ۱ – صنایع کارگاهی
۷ – ۷ – ۳ – ۱ – تاسیسات و تجهیزات زیربنائی
۸ – ۷ – ۳ – ۱ – بهداشتی
۹ – ۷ – ۳ – ۱ – درمانی
۱۰ – ۷ – ۳ – ۱ – اداری
۱۱ – ۷ – ۳ – ۱ – انبار و حمل و نقل
۱۲ – ۷ – ۳ – ۱ – دامداری
۱۳ – ۷ – ۳ – ۱ – معابر روستا
۱۴ – ۷ – ۳ – ۱ – اراضی بایر
۱۵ – ۷ – ۳ – ۱ – اراضی کشاورزی
۱۶ – ۷ – ۳ – ۱ – ابنیه تاریخی
۸ – ۳ – ۱ – بررسی چگونگی مالکیت اراضی روستا
۹ – ۳ – ۱ – شناخت کیفیت ابنیه
۱۰ – ۳ – ۱ – بررسی الگوهای معماری سنتی و جدید روستا
۱۱ – ۳ – ۱ – مصالح مصرفی در ابنیه
فصل دوم: تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهاد
۱ – ۲ – زیرساخت ها و تاسیسات ضروری
۱ – ۱ – ۲ – آب
۲ – ۱ – ۲ – مخابرات و پست
۲ – ۲ – پیش بینی عملکرد اقتصادی روستا
۳ – ۲ – پیش بینی جمعیت آینده روستا در سال ۱۳۹۵ (دهساله افق طرح)
۴ – ۲ – بررسی مشکلات موجود در توزیع خدمات عمومی و زیربنایی در سطح روستا
۵ – ۲ – تجزیه و تحلیل شبکه های ارتباطی داخل روستا و پیش بینی نیازها
۶ – ۲ – تعیین محدودیت ها و امکانات توسعه فیزیکی و پیش بینی جهت توسعه روستا
۷ – ۲ – معیارها و ضوابط کلی کالبدی بافت روستا
۸ – ۲ – بررسی سرانه کاربری های موجود و پیشنهادی برای افق طرح
۱ – ۸ – ۲ – مسکونی
۱ – ۱ – ۸ – ۲ – الگوی مسکن پیشنهادی
۲ – ۸ – ۲ – آموزشی
۳ – ۸ – ۲ – مذهبی
۴ – ۸ – ۲ – فرهنگی
۵ – ۸ – ۲ – ورزشی
۶ – ۸ – ۲ – تجاری
۷ – ۸ – ۲ – صنایع کارگاهی روستایی
۸ – ۸ – ۲ – تاسیسات و تجهیزات
۹ – ۸ – ۲ – بهداشتی
۱۰ – ۸ – ۲ – درمانی
۱۱ – ۸ – ۲ – اداری
۱۲ – ۸ – ۲ – نظامی و انتظامی
۱۳ – ۸ – ۲ – معابر
۱۴ – ۸ – ۲ – فضای سبز و پارک
۱۵ – ۸ – ۲ – پارکینگ و توقفگاه
۱۶ – ۸ – ۲ – اراضی بایر
۱۷ – ۸ – ۲ – دامداری
فصل سوم: ارائه طرح هادی
۱ – ۳ – پیش بینی محل استقرار فضاهای خدماتی و تاسیساتی زیربنایی و تعیین نحوه کاربری اراضی در ۱۰ سال آینده
۲ – ۳ – اصلاح تاسیسات زیربنایی و جمع آوری آب های سطحی
۳ – ۳ – ضوابط و مقررات اجرایی
۴ – ۳ – برنامه زمان بندی اجرای طرح
– فهرست منابع و ماخذ
دسته بندی: فنی و مهندسی » معماری

تعداد مشاهده: ۰ مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.ppt

فرمت فایل اصلی: ppt

تعداد صفحات: ۱۲۵

حجم فایل:۱۴,۸۹۴ کیلوبایت

 قیمت: ۳۹,۰۰۰ تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

  • محتوای فایل دانلودی:
    پاورپوینت قابل ویرایشلینک منبع

Leave A Reply

Your email address will not be published.