توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت نمونه گيري و پذيرش بتن ۳۳ اسلاید

 

فهرست مطالب:

آزمونه هاي مختلف
تأثير شکل و ابعاد بر روي مقاومت آزمونه هاي بتن
هم ارزي مقاومت آزمونه هاي مکعبي ۱۵۰mm با مقاومت آزمونه هاي استوانه اي استاندارد نظير
تعريف نمونه برداري و ارتباط آن با آزمونه
انواع آزمونه ها
نمونه هاي ارزيابي مقاومت
نمونه هاي ارزيابي کيفيت کارگاهي
نمونه هاي آگاهي
نمونه هاي مرجع يا شاهد
نمونه هاي مطالعاتي
تواتر نمونه برداري 
شرايط صرفنظر کردن از آزمايش بتن
مقاومت مشخصه يا مقاومت فشاري مشخصه
مقاومت کششي بتن
ضوابط پذيرش بتن
نحوة برخورد به بتنهاي غيرقابل قبول