توضیحات کامل :

پاورپوینت نظریه های پسا مدرن در معماری ۴۱ اسلاید

 

فهرست مطالب

پسامدرنیسم چیست ؟ 
پارادایم اول: پدیدار شناسی 
پارادایم دوم : زیبایی شناسی امر متعالی 
پارادایم سوم : نظریه ی زبان شناسی 
نشانه شناسی 
ساختار گرایی
پسا ساختارگرایی
شالوده شکنی 
درونمایه های پسامدرن معماری
درونمایه ی اول :تاریخ و تاریخ گرایی
گرایش های پسامدرن در ارتباط با مدرنیته 
نظریه ی مدرن خواه 
درونمایه ی دوم : معنا  
فرم / محتوا : 
باز نمود و تاریخ گرایی پسامدرن :
درونمایه ی سوم : مکان 
مکان و روح مکان 
مواجهه و باشیدن 
مکان و منطقه گرایی 
نتیجه : ضرورت نظریه ی پسامدرن
کلیسای ۲۰۰۰
مرکز گتی
منابع