توضیحات کامل :

در این پروژه پاورپوینت مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی در ۴۸ اسلاید متنوع همراه با شکل و جداول و آیین نامه های مربوطه مطابق با موارد زیر ارایه و نشان داده شده است:

۱- انواع ساختمان با مصالح بنایی

۲- ساختمان های بنایی مسلح

۳- ساختمان های بنایی محصورشده با کلاف(نیمه مسلح)

۴- ساختمان های بنایی غیرمسلح

۵- الزامات عمومی به همراه جدول

۶- بست های دیواری به همراه شکل

۷- ارتفاع مجاز جان پناه به همراه شکل

۸- جزییات مهار دودکش با کلاف بتنی به همراه شکل های مربوطه

۹- دیوار آجری مسلح به همراه شکل

۱۰- دیوار بلوک سیمانی مسلح به همراه شکل

۱۱- تحلیل وطراحی

۱۲- ضوابط وجزئیات مسلح کردن برای مناطق باخطرنسبی کم به همراه شکل

۱۳- درصد میلگرد طولی درستون ها وجرزها به همراه شکل

۱۴- حداقل قطرخم برای میلگرد به همراه شکل

۱۵- ضوابط جزئیات مسلح کردن برای مناطق باخطرنسبی متوسط به همراه شکل

۱۶- ضوابط جزئیات مسلح کردن برای مناطق باخطرنسبی زیادوخیلی زیاد به همراه شکل

۱۷- ساختمان های بنایی محصورشده باکلاف

۱۸- صوابط مربوط به پلان به همراه شکل

۱۹- ارتفاع و تعداد طبقات مجاز به همراه شکل ها و ضوابط

۲۰- حداکثر ارتفاع طبقه وکلاف اضافی به همراه شکل

۲۱ – ضوابط پیش آمدگی سقف به همراه شکل مربوطه

۲۲- اختلاف سطح درطبقه به همراه شکل مربوطه

۲۳- شالوده واجرای شالوده پلکانی به همراه شکل مربوطه

۲۴- الزامات مربوط به کرسی چینی و شکل مربوطه

۲۵- جدول قطر میل گردهای خمشی در هر سفره

۲۶- سطح نسبی دیوارباربردرهرامتداد وجدول مزبوطه

۲۷- پشت بند به همراه شکل و ضوابط

۲۸- دیوارچینی وشکل مربوطه

۲۹- میلگرد گذاری در دیوارهای باربر

۳۰- بازشوها وتقویت کننده های اطراف آن ها شکل صحیح وغلط و ضوابط مربوطه

۳۱- کلاف بندی افقی زیر دیوار و روی دیوار به همراه شکل و ضوابط

۳۲- جزییات میل گرد های قایم و افقی مهاری دیوارها

۳۳- سقف طاق ضربی

۳۴- به همراه شکل

۳۵- ضوابط ساختمان های بنایی غیرمسلح

۳۶- ساختمان های خشتی و سنگی

۳۷- پیشامدگی و پسرفتگی درپلان ساختمان های آجری و ضوابط به همراه شکل

۳۸- شالوده وکرسی چینی

۳۹- پشت بند به همراه شکل

۴۰- سقف شیبدار به همراه شکل و جدول حداقل قطر تیرچه

Image result for ‫ساختمان با مصالح بنایی‬‎

Image result for ‫ساختمان با مصالح بنایی‬‎