توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت خانه بروجردی ها ۱۰۶ اسلاید

 

فهرست مطالب: 

مفاهیم و اصول بنیادی معماری ایران
اصل سیر از کثرت به وحدت
اصل سیر از ظاهر به باطن
اصل فراوری و انتزاع از طبیعت
اصل ساماندهی اهداف کارکردی –سازه ای و کالبدی
سلسله مراتب- تداوم (اصل رده بندی فضایی)
درونگرایی
اصل درونگرایی در عین برونگرایی
مرکزیت
انعکاس
هندسه
شرایط اقلیمی مناطق گرم وخشک
بافت شهری و روستایی بسیار متراکم
جهت خانه ها
ویژگیهای ابنیه مسکونی سنتی در مناطق خشک
اجزای معماری

تحلیل بنا

و….