توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل حمام حاج آقاتراب نهاوند

 

براساس کتیبه های موجود بانی این حمام محمد نقی و معمار آن اصغر معمار و خطاط کتیبه سردر محمد حسن بن میر نجف بوده است. در کتاب نهاوند در هزاره های تاریخ، به نقل از معمرین شهر آمده که بانی بنا، حاج میرزا محمد تقی از خوانین و محترمین شهر بوده و بنا به نام فرزندش آقا تراب معروف شده است..

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • موقعیت
  • بانی بنا
  • تاریخچه بنا
  • تزیینات بنا
  • بررسی گرمخانه
  • بررسی سربینه
  • مقطع
  • بررسی سردر
  • پلان
  • و…