توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت بتن و بتن آرمه ۱۹ اسلاید

 

۱-۵ کلیات

این فصل از نشریه شامل دستورالعم لهای ساخت، حمل، ریختن و نگهداری بتن و نیز روشهای اندازه گیری و کنترل کیفیت مصالح بتن می باشد.
در مشخصات فنی خصوصی و نقشه های اجرایی نوع و طبقه بتن، کیفیت مصالح با توجه به منابع مورد نظر، توصیه های لازم برای مراحل مختلف ساخت و اجرای بتن مطابق مندرجات این نشریه و آیین نامه بتن ایران درج می شود . پیمانکار موظف به تهیه مصالح با استاندارد مورد نظر، ساخت و اجرای صحیح بتن ریزی با توجه به روشها و مندرجات این فصل می باشد . رعایت مراحل زیر قبل از اجرای کارهای بتنی الزامی است.
الف: با توجه به برنامه زمانبندی اجرای پروژه و نیازها، پیمانکار باید پیش بینیهای لازم برای تهیه، حمل و انبار نمودن مصالح، تأمین ادوات و تجهیزات، تهیه شن و ماسه، وسایل اندازه گیری مصالح مختلف، ماشین آلات حمل، ریختن و تراکم بتن و بالاخره مصال ح و ادوات لازم برای نگهداری صحیح بتن را به عمل آورده و جزئیات اجرایی هر قسمت از کار را برای تصویب دستگاه نظارت
ارائه نماید.
ب: باید پیش بین یهای لازم از نظر تعداد ماشین آلات، لوازم و ادوات مختلف برای بتن ریزی بدون وقفه،صحیح و مطابق مشخصات توسط پیمانکار صورت گیرد.
پ: قبل از انجام عملیات بتن ریزی، محل گودبردار یها، قالب بندیها، آرماتوربندیها، درزهای ساختمانی ومحل قطعات مدفون در بتن، با توجه به نقشه های اجرایی، مشخصات فنی خصوصی ودستورالعملهای مندرج در این نشریه توسط دستگاه نظارت ، کنترل و دستور بتن ریزی صادر خ واهدشد. پیمانکار باید پس از آماده نمودن محل اجرا و سایر عوامل ذیربط کتباً دستگاه نظارت را از
زمان شروع بتن ریزی آگاه نماید . بدون تصویب قبلی دستگاه نظارت شروع عملیات بتن ریزی به هیچ وجه مجاز نمی باشد.