توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت بتن‌هاي ويژه ۵۸ اسلاید

 

فهرست مطالب

كليات
بتن كم‌مايه (لاغر)
بتن سبك ساختماني
بتن سبك عايق‌بندي
بتن پيش‌ساخته
بتن با حباب هوا
بتن ساخته شده از سيمان با مقاومت زودرس
بتن سنگين
بتن پيش‌تنيده
ساير انواع بتن
كنترل كارهاي بتني
كليات
رواداري سازه‌هاي بتني متعارف
آزمونه‌برداري و آزمايش بتن )كنترل كيفيت(
 ارزيابي و پذيرش بتن
ضوابط كنترل روش عمل آوردن و محافظت بتن
آزمونه‌هاي آگاهي
بررسي بتن‌هاي با مقاومت كم
آرماتورگذاري )جاگذاري ميلگردها(
كليات
مشخصات ميلگردهاي مصرفي در بتن مسلح
حمل و انبار كردن ميلگردها
آزمونه‌برداري و آزمايش
ضوابط پذيرش ميلگردها
نقشه‌هاي اجرايي
بريدن و خم كردن آرماتور
بستن و كارگذاشتن آرماتورها
وصله كردن آرماتور
جوشكاري آرماتور
حداقل پوشش محافظ بتني روي ميلگرد
رواداريها در بريدن و كارگذاشتن ميلگردها
رواداريهاي بستن و كار گذاشتن ميلگردها
بازرسي و نظارت
قالب‌بندي، لوله‌ها و مجاري مدفون در بتن
كليات
اجزاي متشكله قالب و داربست و عملكرد آن
نقشه قالب‌بندي
مصالح
كليات
چوب
ساير مصالح
اجرا
مشخصات اجرايي قالب
پايه‌هاي اطمينان
رواداريها
تنظيم قالب‌بندي
قالب‌برداري
زمان قالب‌برداري
برداشتن پايه‌هاي اطمينان
لوله‌ها و مجاري مدفون در بتن
درزهاي اجرايي، سطوح واريز