توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت نقشه برداری ۵۰ اسلاید قابل ویرایش

 

فهرست مطالب: 

نقشه برداري: 
– روش ۱
– منابع ۲
– انواع نقشه‌برداري و اجرا و بازديد ۳
نقشه برداري : ACSM / ALTA
 نقشه برداري باستاني : 
نقشه‌برداري آنچه كه ساخته شده: 
نقشه برداري عمقي : 
نقشه برداري مرزي و محدوده‌اي: 
نقشه برداري ساختمان( از جهات ديگر “طرح و استخوانبندي” و يا “پياده كردن طرح”): 
نقشه‌برداري و بازديد تغيير شكل: 
نقشه‌برداري ها و بازديدهاي مهندسي: 
طرح جلوگيري از فرسايش و رسوب: 
نقشه برداري و بازديد فونداسيون: 
نقشه برداري آب نگاري: 
نقشه برداري پيماني يا فيزيكي
نقشه پلات يا كارگاه 
نقشه فرعي
نقشه برداري نواري
نقشه برداري توپوگرافي
ترسيم زمينهاي مرطوب و نقشه برداري موقعيت
۴- نقشه برداري به عنوان يك شغل
 .۵نقشه برداري  و بازديد ساختمان 
 .۶بازديد كميتي (براورد كميتي)
 .۷ مميز زمين: