توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت سنگها ۳۲ اسلاید 

فهرست مطالب

پیدایش سنگ ها 
نحوه تقسیم بندی
سنگ های آذرین
انواع سنگ های آذرین
تقسیم بندی سنگ های آذرین بر اساس بافت
سنگ های رسوبی 
سنگ های رسوبی کلاستیک 
شیل
ارتوکوارتزیت
آرکوز
گریوک
سنگ های رسوبی بیوشیمیایی 
سنگ های دگرگونی
انواع سنگ های دگرگونی 
سنگ های دگرگونی مجاورتی 
سنگ های دگرگونی ناحیه ای
دگرگونی دینامیک 
چرخه سنگ