توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت خاک ۲۷ اسلاید

 

فهرست: 

تعریف 
اشکال مختلف هوازدگی روی سنگها
هوازدگي فيزيكي
هوازدگي شيميايي
هوازدگي زيستي
عوامل مؤثر در هوازدگي
نحوه بوجود آمدن خاک رس در طبیعت 
خاک
نام گذاری خاک ها
منابع تامین خاک رس ساختمانی
خواص خاک رس
اثر رطوبت برخاک ها
تأثیرشکل دانه بندی بر تاب تحمل خاک
خاک با دانه بندی خوب
خاک های با دانه بندی ضعیف
رنگ خاک رس
کاربرد خاک رس
ملات
اجزاء تشکیل دهنده ملات
انواع ملاتها
انواع ملات از نظر زمان گیرایی
دسته بندی ملات ها از نظر شرایط محیطی مورد نیاز برای خودگیری
ملات هوایی
ملات آبی
خواص ملات ها
ملات گل
ملات کاه گل
ملات سیم گل
فل گل