توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت بتن گوگردی ۴۷ اسلاید

 

فهرست مطالب

مشخصات ميلگردهاي مصرفي در بتن مسلح
حمل و انبار كردن ميلگردها
آزمونه‌برداري و آزمايش
ضوابط پذيرش ميلگردها
نقشه‌هاي اجرايي
بريدن و خم كردن آرماتور
بستن و كارگذاشتن آرماتورها
وصله كردن آرماتور
جوشكاري آرماتور
حداقل پوشش محافظ بتني روي ميلگرد
رواداريها در بريدن و كارگذاشتن ميلگردها
رواداريهاي بستن و كار گذاشتن ميلگردها
بازرسي و نظارت
قالب‌بندي، لوله‌ها و مجاري مدفون در بتن
كليات
اجزاي متشكله قالب و داربست و عملكرد آن
نقشه قالب‌بندي
مصالح
كليات
چوب
ساير مصالح
اجرا
مشخصات اجرايي قالب
پايه‌هاي اطمينان
رواداريها
تنظيم قالب‌بندي
قالب‌برداري
زمان قالب‌برداري
برداشتن پايه‌هاي اطمينان
لوله‌ها و مجاري مدفون در بتن
درزهاي اجرايي، سطوح واريز