توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت آهک ۲۰ اسلاید

 

کشف آهک را به عشایر و ایلات نسبت می دهند. آنان با سنگ و گل اجاق می ساختند و در آن آتش می افروختند گرمای اجاق همه یا بخشی از سنگ های آهکی را پخته و تبدیل به آهک زنده می نمود. پس از بارندگی آهک زنده ؛ شکفته و به شیره آهک تبدیل و با گل مجاور ترکیب می شد و هنگام گرفتن همه مواد پیرامون خود را به هم می چسباند.
سنگ آهک از گروه مصالح کلسیم دار است و سختی آن بر اساس جدول        ۳ است. حدود ۳% پوسته زمین از عنصر کلسیم تشکیل شده است. کلسیم فلزی  به رنگ سفید نقره ای است که در حرارت  ۸۵۰ درجه ذوب می شود. وزن مخصوص آن حدود ۳/۳-۱/۳ تن در متر مکعب است. 
سنگ آهکی که بیش از ۹۰% وزنش کربنات کلسیم داشته باشد آهک پرمایه و هر گاه کربنات کلسیم کمتر از ۷۵% وزنش باشد آهکی که از آن پخته شود کم مایه است.