توضیحات کامل :

در این پروژه جزوه درسی دانشگاهی کامل و جامع “سازه های آبگیر (Intakes)” در ۲۲۷ صفحه به شکل Pdf همراه با شکل و جدول و نمودار طبق شرح زیر توضیح داده شده است:

۱- کلیات

۲- اهداف آبگیری از رودخانه

۳- اجزای یک سامانه آبگیر

۴- مبانی هیدرولوژیکی

۵- سرعت جریان ورودی به آبگیر

۶- ریخت شناسی رودخانه

۷- کنترل رسوب در آبگیرها

۸- مکان یابی وجانمایی دهانه آبگیر

۹- زاویه انحراف آبگیر

۱۰- داده های توپوگرافی زمین ریخت شناسی

۱۱- داده های هیدرومتری

۱۲- داده های بهره برداری

۱۳- داده های رسوب

۱۴- روش های آبگیری از رودخانه و مبانی طراحی آنها

۱۵- حفاظت آبگیرها

۱۶- و بسیاری از موارد دیگر مانند نمودارها و جداول و فرمولها و……….

Image result for ‫سازه های آبگیر‬‎

Image result for ‫سازه های آبگیر‬‎