توضیحات کامل :

در این پروژه جزوه درسی دانشگاهی مروری بر انواع سرریزهای مختلف (spillway) در قالب فایل pdf با شرح جزییات زیر در ۹۳ صفحه بیان شده است:

۱- مقدمه

۲- محل سرریز

۳- طراحی هیدورلیکی و سازه ای

۴- سرریز اضطراری(Urgent Spillway)

۵- سرریز روگذر (Overflow Spillway)

۶- طراحی تاج سرریز

۷- عرض تاج سرریز

۸- محاسبه ضریب C سرریز در حالت کلی

۹- اثر عمق جریان تقرب به سرریز

۱۰- جدول : ضریب سرریز C برای سرریز روگذر بار آبی طرح

۱۱- طول موثر سرریز

۱۲- تاج سرریز کنترل شده

۱۳- منحنی تاج سرریز آزاد

۱۴- سرریز شوت (Chute Spillway)

۱۵- کانال تقرب و ورودی سرریز

۱۶- عرض شوت

۱۷- سرعت و پروفیل سطح آب در شوت

۱۸- روش گام استاندارد جهت محاسبه پروفیل آب شوت

۱۹- نکاتی در طراحی شوت

۲۰- دیوارهای جانبی شوت

۲۱- ارتفاع آزاد دیوار شوت

۲۲- منحنی های قائم در طول شدت

۲۳- طراحی سرریز شوت با در نظر گرفتن پدیده کاویتاسیون

۲۴- روش طراحی

۲۵- سرریز جانبی (Side Spillway)

۲۶- معادلات حاکم بر کانال سرریز جانبی

۲۷- سرریز نیلوفری (Morning Glory Spillway)

۲۸- بده عبوری از روی تاج

۲۹- شکل پروفیل تاج سرریز

۳۰- طراحی مجرا

۳۱- سریز زیرگذر (Culvert Spillway)

۳۲- سرریز سیفونی

۳۳- سرریز پلکانی

۳۴- رژيم‌هاي جريان

۳۵- پيش بيني رژيم هاي جريان

۳۶- هيدروليک رژيم جريان ريزشي:

۳۷- جابجايي بين رژيم هاي فرعي جريان ريزشي

۳۸- خصوصيات هيدروليکي جريان هاي ريزشي همراه با جهش هيدروليکي

۳۹- استهلاک انرژي

۴۰- خصوصيات هيدروليکي جريان هاي ريزشي بدون پرش هيدروليکي

۴۱- ضريب اصطكاك در سرريزهاي پلكاني با رژيم جريان غير ريزشي

۴۲- هيدروليک رژيم جريان غيرريزشي

۴۳- الگوهاي اصلي جريان

۴۴- سرريز مجرايي و تونلي

Image result for ‫انواع سرریزها‬‎

Image result for ‫انواع سرریزها‬‎