توضیحات کامل :

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

مقدمه …………………………………. ۱

پيشگفتار ………………………………. ۲

تعريف عقد و عقد بيمه ……………………. ۳

عقد بيمه عقدي است معوض ………………….. ۴

عقد بيمه قراردادي است الحاقي …………….. ۵

عقد بيمه از عقود معوق است ……………….. ۶

شرايط اساسي صحت عقد …………………….. ۷

قصد و رضاي طرفين قرار داد ……………….. ۸

اهليت …………………………………. ۸

توافق طرفين قرار داد و تنظيم بيمه نامه …… ۹

رابطه اعتبار قرار داد با پرداخت حق بيمه ….. ۱۱

شروع اعتبار قرارداد ……………………. ۱۳

بيمه‌نامه ……………………………… ۱۴

تغيير شرايط بيمه نامه ………………….. ۱۵

مقدمه

يكي از هدفها و وظايف مهم بيمه مركزي ايران، تعميم، ارشاد و هدايت امر بيمه در كشور است . بيمه مركزي ايران ايفاي اين مسئوليت مهم را از طريق برگزاري سمينارها و دوره‌هاي آموزشي، پژهشهاي كاربردي وبنيادي بيمه‌اي، اطلاع رساني و انتشار كتابها و جزوات بيمه‌اي، وجهه همت خود قرار داده است.

د راين زمينه افزون بر انتشار فصلنامه تخصصي صنعت بيمه و نشريات ديگر بيمه مركزي توفيق يافته است تا به تهيه و انتشار بيش از ده عنوان كتاب تخصصي بيمه اي اقدام نمايد.

 

پيشگفتار

«خطر» كه پيشينه اي به قدمت تاريخ بشر دارد و حاصل كارش جز ويراني و ضرر و زيان نيست از بدو خلقت انسان پيوسته همراه او بوده و موجب دل مشغولي انسان بوده است. در آغاز خطر گستره چندان پهناوري نداشت . چون سرمايه اندك بود. رفته رفته و با توسعه جوامع بشري و با پيشرفت تمدن، ثروت و دارايي انسان افزونتر شد و ميزان درگيري انسان با خطر يا ريسك افزايش يافت و دزدي دريايي هم به آن اضافه شد. با رخ نمودن انقلاب صنعتي تنوع، تواتر و شدت ريسك روز به روز گسترش يافت . به طوري كه امرزه با پيشرفت تكنولوژي و ورود انواع فرآورده‌هاي صنعتي به زندگي بشر به رغم تسهيلات فراواني كه براي رفاه انسان در پي داشته ريسكهاي جديدي را با خود وارد اجتماع كرده است.