توضیحات کامل :

اثر بخشی راهبردهای شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه – شامل ۳۷ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن:

عزت نفس مولفه ای است که تحت تاثیر محیط آموزشی قرار دارد و وجود آن بر همه سطوح زندگی اثرگذار است ، در حقیقت بررسی های گوناگون روانشناختی حاکی از آن است چنانچه عزت نفس وجود نداشته باشد ، نیازهای گسترده تری نظیر آفریدن و پیرشفت ارضا نمی شود . (کلمز و همکاران ، ۱۳۸۸) . عزت نفس جنبه ای از خودپنداره است که از قضاوت هاییی ناشی می شود که فرد درباره ی ارزش خود و احساس مرتبط با این قضاوت ها دارد . (شیهیان ،۱۳۸۳).

کوپراسمیت عزت نفس را ارزیابی فرد از خویشتن می داند که از طریق توجه به خویش به دست می آید و نشانه ی نگرشی است از تایید یا عدم تایید و میزانی که فرد به توانایی ، موفقیت و ارزش خود اعتقاد دارد .

موفقیت های تحصیلی و رسیدن به مدارج بالا در کار آموزش موجب ارتقای عزت نفس می شود ، به طور کلی پیشرفت های انسان در هر زمینه ای و تجربه ی موفقیت ، احساس خودباوری، ارزشمندی و توانمندی در هر زمینه ای باعث افزایش عزت نفس در او می شود .

پژوهش های انجام شده درباره راهبردهای شناختی و فراشناختی نشان داده است که استفاده از این تدابیر به افزایش یادگیری یادگیرندگان منجر می شود (بکمان ،۲۰۰۲) . این اثر به ویژه برای یادگیرندگانی که به نحوی با مشکلات یادگیری مواجه اند ، چشمگیر است (ملکی ،۱۳۸۴) . عبدوس (۱۳۸۰) نیز تاثیر آموزش راهبردهای فراشناخت بر خلاقیت را مثبت ارزیابی می کند .  قورچیان (۱۳۷۸) در تحقیقی نشان داد به کارگیری راهبردهای یادگیری در کلاس درس زمینه درگیری علمی ، شادابی عاطفی ، سازندگی ، خلاقیت و خود مسئولیت پذیری اجتماعی را فراهم می آورد .

اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی (الکساندر ، مورفی و گان ،۱۹۹۸ ؛ پنتریج ، ۱۹۹۹ ؛ متولی ، ۱۳۷۶ ؛ ملکی ، ۱۳۸۴) تایید شده است . و هرچند پژوهشگران زیادی به صورت غیر مستقیم به کارآمد بودن راهبردهای شناختی و فراشناختی در رشد عزت نفس اشاره کرده اند (پالیدینو و همکاران ،۲۰۰۰ ؛ نولن و مورگان ،۲۰۰۰ ؛ کاروجساپ ،۱۹۹۷ و شقاقی ،۱۳۸۲) ، ولی معمولاً نتایج آن ها در این زمینه متناقض و گاهی مبهم به نظر می رسد ، از طرفی پژوهشی یافت نشد که با ترکیب متغیرهای این پژوهش انجام شده باشد .

با توجه به کارآمدن بودن راهبردهای شناختی و فراشناختی , در این تحقیق به اثر بخشی راهبردهای شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه پرداخته می شود .

 

فهرست مطالب

بیان مساله

پیشینه تحقیق

فرضیه ها

اهداف علمی

اهداف کاربردی

ضرورت های خاص انجام تحقیق

نوع روش تحقیق

روش گرد آوری اطلاعات (میدانی ، کتابخانه ای و غیره )

ابزار گرد آوری اطلاعات

پرسشنامه عزت نفس

شیوه نمره گذاری
روایی و پایایی

پرسشنامه راهبردهاي شناختی و فراشناختی کرمی
روایی و پايايي
اعتبار
روش تجزيه و تحليل داده‌ها

    فهرست منابع و مآخذ