توضیحات کامل :

در این پروژه اصول و مبانی آبگیری از رودخانه ها به صورت فایل pdf در ۱۵۰ صفحه همراه با شکل و تصاویر و جدول به طور  کامل و جامع طبق موارد زیر مطرح شده است:

۱-  کلیات

۲-  اهداف آبگیری از رودخانه

۳-  هیدرولیک آبگیر به همراه شکل شماتیک

۴-  اجزای یک سامانه آبگیری به همراه شکل شماتیک

۵-  تعریف پارامترهای هیدرولیکی

۶-  مبانی هیدرولوژیکی

۷-  مبانی هیدرولیکی رودخانه به همراه جدول

۸-  روابط حاکم پیوستگی- اندازه حرکت – انرژی

۹-  روابط مقاومت در مجاری پایدار

۱۰-  محاسبات مربوط به نیمرخ سطح آب

۱۱- سرعت جریان ورودی به آبگیر

۱۲-  ریخت شناسی رودخانه به همراه جدول وشکل

۱۳-   مبانی رسوب وفرسایش در رودخانه

۱۴-  بررسی پایداری بستر

۱۵-  کنترل رسوب در آبگیرها

۱۶-  روش های آبگیری از رودخانه ومبانی طراحی آنها

۱۷- رسوب زدایی در آبگیری از رودخانه ها

۱۸-  حفاظت آبگیرها

۱۹- ملاحظات جانبی آبگیری از رودخانه

۲۰-  زاویه انحراف آبگیر وموارد بسیار دیگر…………..

 

 Related image

Image result for ‫اصول و مبانی آبگیری از رودخانه ها‬‎