توضیحات کامل :

فایل Arch model vol1 بخش اول شامل دوقسمت arm chairs و bed می باشد. بخش اول(arm chirs) شامل ۳۳ مدل صندلی و ۶ مدل تخت خواب (Bed)می باشد. این فایل قابل ویرایش می باشد. این فایل شامل ۵ فرمتobj،max،jpj،۳ds،ِDxfمی باشد.